ทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน
เรื่อง แสงและการมองเห็น

 โดย นางสาวกัญญารัตน์  จันทร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9  เลขที่ 7 ก.

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฎหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.วางวัตถุอยู่หน้าเลนส์นูนกับกระจกระนาบดังรูปเลื่อนวัตถุจนเกิดภาพที่เดียวกันกับวัตถุได้ระยะAB=30เซนติเมตรจากนั้นเอากระจกระนาบออกเลื่อนวัตถุออกจากเลนส์จนห่าวจากเลนส์ 40เซนติเมตรภาพจะเกิดห่างจากเลนส์เท่าใด

ก. 40เซนติเมตร
ข. 60เซนติเมตร
ค. 
120เซนติเมตร
ง. 150เซนติเมตร

2. แก้วรูปครึ่งทรงกลมวางให้ด้านระนาบหงายขึ้น เทของเหลวดัชนีหักเห1.02ลงไปเล็กน้อยดังรูปเมื่อให้แสงตกเป็นqซึ่งน้อยกว่า48องศา
จะไม่เห็นแสงขึ้นมาจะเริ่มเห็นแสงเมื่อ
qเท่ากับ48องศาจงหาค่าหักเหของแก้ว (sin48องศา=0.7, sin42องศา=0.6)

ก. 1.16
ข. 1.7
ค. 1.32
ง. 1.96

3.  เลนส์นูนความยาวโฟกัส8เซนติเมตรวางห่างเลนส์เว่าไปทางซ้าย2เซนติเมตรเลนส์เว้ามีความยาวโฟกัส6เซนติเมตรลำแสงขนานมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง
1มิลลิเมตรตกกระทบเลนส์นูนลำแสงที่ผ่านเลนส์เว้าไปจะมีลักษณะตามข้อใด

ก. เป็นลำขนาน เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า1mm.  
ข. ถ่าวออกจากกัน  
ค. เป็นลำขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง1mm.  
ง. ลู่เข้าหากัน

4. เลนส์เว้าความยาวโฟกัส10เซนติเมตร2อันและเลนส์นูนความยาวโฟกัส20เซนติเมตรหนึ่งอันวางรับแสงอาทิตย์ดังรูปถ้าลำแสงสุดท้ายหลังจากผ่านเลนส์ทั้งสามเป็นลำแสงขนานaจะมีค่าเท่าใด

ก. 30เซนติเมตร   
ข. 20เซนติเมตร   
ค. 10เซนติเมตร  
ง. 40
เซนติเมตร

5. ในการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์โดยการวางเลนส์นูนที่ต้องการหาความยาวโฟกัสบนกระจกเงาระนาบวางวัตถุปลายแหลมที่
มีไฟส่องไว้หน้าเลนส์นูนแล้วเลื่อนวัตถุปลายแหลมขึ้นลงในแนวดิ่งดังรูปปรากฏว่าเมื่อวัตถุปลายแหลมอยู่ห่างจากเลนส์นูน
20เซนติเมตร
เกิดภาพวัตถุปลายแหลมหัวกลับที่ตำแหน่งเดียวกับวัตถุจงหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนนี้

ก. 15เซนติเมตร  
ข. 20เซนติเมตร   
ค. 45เซนติเมตร   
ง.
75เซนติเมตร  

6.ลำแสงสีเดียวส่องผ่านเลนส์2อันและรังสีเดินทางตามรูปเลนส์aและbเป็นเลนส์อะไร
                                                                       

ก. aเป็นเลนส์เว้า, bเป็นเลนส์นูน 
ข. aเป็นเลนส์นูน, bเป็นเลนส์เว้า 
ค. เป็นเลนส์นูนทั้งคู่ 
ง.
เป็นเลนส์เว้าทั้งคู่

7.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ก.  A เป็นกระจกเว้า,B เป็นกระจกนูน,C เป็นเลนส์นูน,D เป็นเลนส์เว้า 
ข.  A เป็นกระจกเว้า,B เป็นเลนส์นูน,C เป็นกระจกนูน,D เป็นเลนส์นูน
ค.  A เป็นเลนส์นูน,B เป็นเลนส์เว้า,C เป็นกระจกนูน,D เป็นกระจกเว้า
ง.
  A เป็นกระจกนูน,B เป็นเลนส์นูน,C เป็นเลนส์เว้า,D เป็นกระจกเว้า

 

8. วัตถุกลมแบบทึบแสงBมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2aวางอยู่กึ่งกลางระหว่างต้นกำเนิดแสงAและฉากCปรากฏเงามืดของฉากโดยไม่มีเงามัวถ้ามี
ต้นกำเนิดแสงอีกอันหนึ่ง
FเหมือนAทุกประการมาวางโดยที่แนวAFขนานกับฉากC, AF จะมีค่าเท่าใดเงาของBอันเกิดจากAจะต่อกับเงาที่เกิดจากFพอดี

ก.a
ข.2a  
ค.3a  
ง.4a

9.วัตถุอยู่ห่างเลนส์เว้า (ความยาวโฟกัส10เซนติเมตร) ระยะทาง10เซนติเมตรทางซ้ายมือและมีกระจกเว้าอยู่ห่าวจากเลนส์เว้า15เซนติเมตร
ทางด้านขวามือ แล้วภาพจะอยู่ที่เดียวกับวัตถุความยาวโฟกัสของกระจกเว้ามีค่าเท่ากับเท่าใด

 

ก.3  
ข.5
ค.10  
ง.7

10. รูปข้างบนแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงในปริซึมแก้วชนิด45-45-90องศา สมมติให้ดรรชนีหักเหของแก้วเป็น1.4จงหามุมq3

ก .45 องศา 
ข .135 องศา
ค .90 องศา 
ง .
120 องศา